top of page

EÚ REACH Nariadenie

Poradenstvo a Registrácia Chemických látok

Čo znamená REACH?

REACH je skratka pre „registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemikálií“ a je to nariadenie EÚ, ktoré vstúpilo do platnosti v júni 2007.

REACH bolo prijaté z dôvodu snahy zlepšiť ochranu nášho zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré chemikálie môžu predstavovať.

Nariadenie REACH okrem toho pomáha zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu a podporovať alternatívne metódy testovania s cieľom znížiť počet testov na zvieratách.

Nariadenie REACH sa dotýka rôznych odvetví podnikania. Výrobcovia, ktorí vyrábajú chemikálie pre vlastnú potrebu alebo na predaj, ako aj dovozcovia chemických látok musia spĺňať rôzne povinnosti podľa nariadenia REACH. Naproti tomu úloha následných užívateľov je menej transparentná, keďže spoločnosti niekedy ani nevedia, s akými látkami pracujú a v akom rozsahu alebo aké povinnosti im v tejto súvislosti vznikajú.

co znamena reach.png

Na ktoré produkty sa vzťahuje nariadenie REACH?

REACH sa vzťahuje na všetky chemické látky a zmesi. Nariadenie sa preto nezaoberá len chemikáliami, ktoré sa používajú v priemyselných procesoch, ale aj takými, ktoré napr. nachádzajúce sa v čistiacich prostriedkoch, farbách alebo vo výrobkoch, ako sú sviečky, elektronika a hračky.

Nariadenie REACH sa preto vzťahuje na každého, kto dováža, mieša alebo predáva výrobky alebo chemikálie, a preto sa s najväčšou pravdepodobnosťou vzťahuje aj na Vašu spoločnosť.

person holding laboratory flasks_edited.
Anchor 1

S čím môžeme pomôcť Vašej spoločnosti?

  • Zabezpečiť, aby spoločnosť spĺňala všetky regulačné požiadavky a získala status „v súlade s nariadením REACH“.

  • Zmapovať, ktoré požiadavky platia, a usmerniť, v ktoré sú potrebné začať.

  • Preskúmať údaje o jednotlivých substanciách. 

  • Konzultácie o povinnostiach podľa nariadenia REACH pre produkty.

  • Kontaktovať dodávateľa, a uistiť sa, že spĺňajú svoje povinnosti podľa nariadenia REACH.

  • Objasniť, či sú látky na zozname kandidátov, či vyžadujú schválenie alebo či podliehajú obmedzeniam.

  • Registrácia látok.

  • Poradenstvo v databáze SCIP a dodržiavanie predpisov v súvislosti so zoznamom SVHC.

Experiment

Neváhajte nás kontaktovať, aby ste prediskutovali akékoľvek otázky, ktoré máte.

bottom of page