top of page

EÚ REACH SVHC Hodnotenie

Poradenstvo a Manažment obsahu SVHC látok vo výrobkoch

REACH hodnotenie Látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

EcoSystems ponúka hodnotenie, skríning, manažment a konzultačné služby v oblasti súladu s požiadavkami EÚ nariadenia REACH na látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC).

labak svhc2_edited.png

Čo znamená SVHC nariadenie ?

Európska chemická agentúra (ECHA) má SVHC látky definované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern). Patria sem endokrinné disruptory a látky, ktoré sú karcinogénne, toxické pre reprodukciu alebo veľmi perzistentné.

caution prerobeny ppt.jpg

Čo sú SVHC látky?

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) sú chemikálie, ktoré majú vážne účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Zoznam SVHC sa aktualizuje dvakrát ročne. V najnovšej aktualizácií z januára 2023, bolo pridaných ďalších 9 nebezpečných chemikálií, ako napr. oxid bárnatý, melamín a kyselina perfluórheptánová (vrátane jej solí). K januáru 2023 obsahuje SVHC zoznam 233 kandidátskych látok.

svhc prehlad C fin 1 crop.png

                                C  Karcinogény

                      M  Mutagény

       R  Látky toxické pre reprodukciu

 

 PBT  Látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické

vPcB  Látky veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ELoC Látky vzbudzujúce rovnakú úroveň obáv ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, napr. endokrinné disruptory, respiračné senzibilizátory

Požiadavky pre súlad a zverejnenie EÚ REACH SVHC:

Po pridaní látky do zoznamu kandidátskych látok SVHC nariadenie EÚ REACH ukladá výrobcom a dovozcom okamžitú povinnosť deklarovať látky, ak sú prítomné v ich výrobkoch presahujúcich 0,1 % w/w.

Požiadavka informovať agentúru ECHA (databáza SCIP). Dodávatelia výrobkov z EÚ, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 % w/w, keď ich uvádzajú na trh EÚ, musia agentúre ECHA predložiť informácie o týchto výrobkoch. Tieto informácie budú uverejnené v databáze SCIP.

svhc echa prerobeny.jpg

SCIP

registrácia

S čím môžeme pomôcť Vašej spoločnosti?

  • Manažment SVHC

  • Analýza a testovanie produktov pre obsah látok REACH SVHC

  • Príprava kompletnej dokumentácie

  • Vyhodnocovanie deklarácie o súlade s REACH SVHC od dodávateľov a výrobcov

  • Návrh riešenia v prípade, že produkt obsahuje látku SVHC nad limit

  • SCIP registrácia

pexels-fauxels-3183197.jpg
Experiment

Neváhajte nás kontaktovať, aby ste prediskutovali akékoľvek otázky, ktoré máte.

bottom of page