top of page

EÚ RoHS Smernica

EÚ RoHS Poradenstvo a Manažment

Čo znamená RoHS?

RoHS (Restriction of Hazardeous Substances) je skratka

pre smernicu 2011/65/EÚ a jej doplňujúcu smernicu 2015/863/EÚ, ktorá kontroluje a reguluje používanie určitých zakázaných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

V Eco Systems Vám pomôžeme so správnym pochopením tohto nariadenia. Vyriešime za Vás manažment RoHS z pohľadu Vašich zákazníkov, dodávateľov a úradov. Poradíme Vám, čo robiť v prípade prítomnosti zakázanej látky vo vašich produktoch. Naša dokonalá znalosť smernice RoHS Vám pomôže s prehľadom zvládať túto smernicu EÚ.

rohs compl.png
Anchor 1

Je Vaša spoločnosť v súlade so smernicou RoHS?

Každý EÚ výrobca/dovozca/distribútor elektrických alebo elektronických výrobkov, komponentov, náhradných dielov má za povinnosť riadiť sa smernicou RoHS a mať zabezpečenú RoHS certifikáciu pre všetky svoje komponenty, náhradné diely a finálne výrobky. Táto činnosť zahŕňa RoHS manažment dodávateľov, od ktorých je potrebné vyžiadať príslušnú RoHS dokumentáciu/certifikáciu. Následne, po splnení všetkých RoHS požiadaviek, sa môže finálny produkt/výrobok u výrobcu/predajcu/distribútora označiť certifikátom RoHS.

EÚ RoHS smernica (2015/863/EÚ) definuje maximálne povolené hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materiáloch pre týchto 10 obmedzovaných látok: 

Kadmium (Cd): < 0,01%

Olovo (Pb): < 0,1%

Ortuť (Hg): < 0,1%

Šesťmocný chróm: (Cr VI) < 0,1%

Polybromované bifenyly (PBB): < 0,1%

Polybromované difenylétery (PBDE): < 0,1%

Bis (2-etylhexyl) ftalát (DEHP): < 0,1%

Benzylbutylftalát (BBP): < 0,1%

Dibutylftalát (DBP): < 0,1%

Diizobutylftalát (DIBP): < 0,1%

Experiment

Neváhajte nás kontaktovať, aby ste prediskutovali akékoľvek otázky, ktoré máte.

bottom of page